RT [@peterdaou](https://twitter.com/peterdaou/status/1268647532365860875) WE WARNED YOU:

IT

CAN

HAPPEN

HERE https://t.co/xxE1yImuAc