RT [@b_nishanov](https://twitter.com/b_nishanov/status/1353011975131967490) This pro-Navalny protest in Yakutsk in the negative 50C absolutely blows my mind https://t.co/1vnTqxUvtT